Έργα στους δήμους με εγγύηση τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014 ο Ν.4257/2014: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται η εναλλακτική δυνατότητα στους δήμους αντί δανείων για τη χρηματοδότηση των σχετικών έργων και υπηρεσιών να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις (έργων, υπηρεσιών κ.λπ.) με τρίτους  με εγγύηση τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 43 του εν λόγω νόμου, επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.

 

Για τη λήψη/προβολή του  Ν.4257/2104 πατήστε εδώ.